Словник термінів за національними стандартами

Активи 
Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому. 
(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності») 
Ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)

Активний ринок 
Ринок, якому притаманні такі умови: предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними; у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців; інформація про ринкові ціни є загальнодоступною. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»)

Амортизація
Систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Баланс 
Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»)

Балансова вартість активу
Вартість активу, за якою він включається до підсумку балансу.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість»)

Біологічний актив
Тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»)

Біологічні перетворення
Процес якісних і кількісних змін біологічних активів. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»)

Безнадійна дебіторська заборгованість 
Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позивної давності. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»)

Бухгалтерська звітність 
Звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»)

Бухгалтерський облік 
Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. 
(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Валюта звітності 
Грошова одиниця України. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»)

Валютний курс
Установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»)

Вартість, яка амортизується
Первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Витрати 
Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»)

Витрати на місці продажу
Витрати, пов'язані з продажем біологічних активів і сільськогосподарської продукції на активному ринку, зокрема комісійні винагороди продавцям, брокерам, непрямі податки, що сплачуються при реалізації продукції. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»)

Відстрочене податкове зобов'язання
Сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»)

Власний капітал 
Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»)

Внутрішньогосподарські розрахунки
Розрахунки, що виникають у результаті господарських операцій між структурними підрозділами підприємства, виділеними як сегменти з метою розкриття їх доходів, витрат, фінансових результатів, активів та зобов'язань. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»)

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 
Система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. 
(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Господарська операція 
Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства. 
(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Грошові кошти 
Готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»)

Готівка, кошти на рахунках в казначействі, у банках та депозити до запитання.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»)

Група біологічних активів
Сукупність подібних за характеристиками, призначенням та умовами вирощування тварин або рослин.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»)

Група нематеріальних активів 
Сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»)

Група основних засобів
Сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Дата балансу 
Дата, на яку складений баланс підприємства. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»)

Дата придбання 
Дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств»)

Дебітори 
Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»)

Де́бет (лат. debere — залишилось, або лат. debet — він винен) — ліва сторона бухгалтерського рахунку. У активного рахунку по дебету відображається збільшення рахунку, а у пасивного відображається зменшення.

Дебіторська заборгованість 
Сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»)

Дивіденди 
Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»)

Довгострокова дебіторська заборгованість 
Сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»)

Довгострокові біологічні активи
Усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»)

Довгострокові зобов'язання 
Всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)

Додаткові біологічні активи
Біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»)

Доходи 
Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»)

Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»)

Дочірнє підприємство 
Підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств»)

Еквіваленти грошових коштів 
Короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»)

Короткострокові, високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»)

Економічна вигода 
Потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів. 
(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Елемент витрат
Cукупність економічно однорідних витрат
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»)

Запаси 
Активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»)

Запозичення 
Позики, векселі, облігації, а також інші види короткострокових і довгострокових зобов'язань, на які нараховуються відсотки.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»)

Збиток 
Перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»)

Звичайна діяльність 
Будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»)

Звіт про власний капітал 
Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»)

Звіт про рух грошових коштів 
Звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»)

Звіт про фінансові результати 
Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»)

Знос основних засобів
Сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Зобов'язання 
Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. 
(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)

Інвестиційна діяльність 
Придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»)

Індекс інфляції 
Індекс інфляції, оприлюднений центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»)

Іноземна валюта
Валюта інша, ніж валюта звітності. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»)

Калькуля́ція (рос. калькуляцияангл. calculation, accounting; нім. Kalkulation f, Kostenanschlag m, Preisbildung f, Abschätzung f) — розрахунково-вартісна методика бухгалтерського облікуза допомогою якого обраховується собівартість виробленої продукціївиконаних робітнаданих послуг,придбаних матеріальних цінностей.

Контроль 
Вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигод від його діяльності. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств»)

Користувачі звітності 
Фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»)

Користувачі фінансової звітності 
Фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень. 
(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Кредит (від лат. credit — він вірить) — термінякий вживається  фінансахбухгалтерському обліку й освіті.

 

Курсова різниця
Різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»)

Ліквідаційна вартість
Сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Надзвичайна подія 
Подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»)

Накопичена амортизація нематеріальних активів 
Cума амортизації об'єкта нематеріальних активів з початку його корисного використання.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
Нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам. 
(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Негрошові операції 
Операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»)

Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи
Витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Нематеріальний актив 
Немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»)

Немонетарні активи 
Всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств»)

Необоротні активи 
Всі активи, що не є оборотними. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)

Об'єднання підприємств 
З'єднання окремих підприємств у результаті приєднання одного підприємства до іншого або внаслідок одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств»)

Об'єкт будівництва 
Сукупність будівель і споруд або окремі будівлі і споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»)

Об'єкт витрат
Продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»)

Облікова оцінка 
Попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»)

Облікова політика 
Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. 
(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»)

Обліковий прибуток (збиток) 
Сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у Звіті про фінансові результати за звітний період. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»)

Оборотні активи 
Грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)

Об'єкт основних засобів 
Це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Операційна діяльність 
Основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»)

Основна діяльність, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»)

Операційний цикл 
Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

Оренда 
Угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»)

Основна діяльність 
Операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»)

Основні засоби
Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Оцінювання (фр. evaluation від value цінавартістьоцінкавизначення цінивартостівизначення кількостіякості продукціїякості ресурсів,придатності тощоаналіз данихобстановки.

Первісна вартість
Історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Первинний документ 
Документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. 
(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Переоцінена вартість
Вартість необоротних активів після їх переоцінки.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Підрядник 
Юридична особа, яка укладає будівельний контракт, виконує передбачені будівельним контрактом роботи і передає їх замовникові.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»)

Пов'язані сторони 
Особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)

Податковий прибуток (збиток) 
Сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»)

Подві́йний за́пис — це принцип тотожного відображення господарчих операцій на рахункахщо забезпечує рівність оборотівзадебетом і кредитом відповідних рахунківІншими словами, це відображення кожної госпоперації двічі, за дебетом одного й за кредитом іншого рахунку у тій самій сумі.

Подібні (однорідні) об'єкти
Об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Подія після дати балансу 
Подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»)

Поточна дебіторська заборгованість 
Сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»)

Поточні біологічні активи
Біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»)

Поточні зобов'язання 
Зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)

Поточні виплати працівнику 
Виплати працівнику (окрім виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців по закінченні місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»)

Поточний податок на прибуток
Сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді відповідно до податкового законодавства. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»)

Прибуток 
Сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»)

Придбання 
Об'єднання підприємств, в результаті якого покупець набуває контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу активів, прийняття на себе зобов'язань або випуск акцій. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств»)

Примітки до фінансових звітів 
Сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами). 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»)

Принцип бухгалтерського обліку 
Правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»)

Припинена діяльність
Ліквідований або визнаний як утримуваний для продажу компонент підприємства, який являє собою: 
а) відокремлюваний напрям або сегмент діяльності підприємства; 
б) частину єдиного скоординованого плану відмови від окремого напряму або сегменту діяльності підприємства; 
в) дочірнє підприємство, що було придбане винятково з метою його перепродажу.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»

Проценти 
Плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»)

Прямі витрати
Витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.

Рахунки бухгалтерського обліку— це спосіб поточного обліку, контролю та групування за економічно однорідними видами господарських засобів, їх джерел та операцій. Для обліку залишку і руху певного виду господарських засобів використовують окремий рахунок.

Роялті 
Будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»)

Рух грошових коштів 
Надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»)

Надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»)

Сільськогосподарська продукція
Актив, одержаний в результаті відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»)

Сільськогосподарська діяльність
Процес управління біологічними перетвореннями з метою отримання сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»)

Спільна діяльність
Господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»)

Справедлива вартість 
Сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств»)

Стаття 
Елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Положенням (стандартом). 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»)

Строк корисного використання (експлуатації)
Очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Суборенда
Угода про передачу орендарем орендованого ним об'єкта в оренду третій особі. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»)

Сумнівний борг 
Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»)

Фінансова діяльність 
Діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»)

Діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»)

Фінансова звітність 
Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»)

Фінансовий актив – це:
а) грошові кошти та їх еквіваленти;
б) контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства; 
в) контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах; 
г) інструмент власного капіталу іншого підприємства.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»)

Фінансові витрати 
Витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями.
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»)

Чиста вартість реалізації запасів 
Очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»)

Чисті активи 
Активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань. 
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств»